Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 9 de gener del 2019

RETORN A GALLOCANTA - RETORNO A GALLOCANTA - RETURN TO GALLOCANTA


Tornar a Gallocanta després de més de 10 anys ha estat una bonica experiència, sobretot tenint en compte que durant aquest temps el nombre de grues que ha decidit quedar-s'hi durant tot l'hivern s'ha anat incrementant. Mentre nosaltres vam estar allà el cens les xifrava en més de 40.000 individus.

Regresar a Gallocanta después de más de 10 años ha sido una bonita experiencia, sobretodo teniendo en cuanta que durante este tiempo el número de grullas que ha decidido quedarse allí durante todo el invierno se ha ido incrementando. Mientras nosotros estuvimos allí el censo las cifraba en más de 40.000 individuos.

Returning to Gallocanta after more than 10 years has been a nice experience, especially taking into account that during this time the number of cranes that has decided to stay there throughout the winter has been increasing. While we were there, the census included more than 40,000 individuals.


Potser un dels moments més màgics del dia a Gallocanta és durant el crepuscle, quan les grues deixen els seus llocs de pastura en els camps i prats i es dirigeixen als dormidors de la llacuna.  Les llums, primer daurades i després vermelloses, les seves siluetes tallant el cel en grans bandades i la seva cançó inconfusible et captiven d'una manera que no poden descriure ni els versos més bells de qualsevol poeta.

Quizá uno de los momentos más mágicos del día en Gallocanta es durante el ocaso, cuando las grullas dejan sus lugares de pasto en los campos y prados y se dirigen a los dormideros de la laguna. Las luces, primero doradas y luego rojizas, sus siluetas cortando el cielo en grandes bandadas y su canción inconfundible te cautivan de una manera que no pueden describir ni los versos más bellos de cualquier poeta.

Perhaps one of the most magical moments of the day in Gallocanta is during the sunset, when the cranes leave their places of grass in the fields and meadows and go to the roosts of the lagoon. The lights, first golden and then reddish, their silhouettes cutting the sky in great flocks and their unmistakable song captivate you in a way that neither the most beautiful verses of any poet can describe.


En aquesta ocasió, a més, vam aprofitar l'oportunitat de passar un dels dies dins el hide B. Si bé és cert que el fred és ferm i són més de dotze hores allà encaixonat (entres de nit i surts de nit), poder ser testimoni de la vida secreta d'aquestes esveltes aus des de tan de prop val la pena.

En esta ocasión, además, aprovechamos la oportunidad de pasar uno de los días dentro del hide B. Si bien es cierto que el frío arrecia y son más de doce horas allí metido (entras de noche y sales de noche), poder ser testigo de la vida secreta de estas esbeltas aves desde tan de cerca merece la pena.

On this occasion, we took the opportunity to spend one of the days inside the hide B. While it is true that the cold is hot and there are more than twelve hours in there (you enter at night and you go out at night), to be able to witness life Secret of these slender birds so close is worth it.
Endemés, un cop l'aurora fa acte de presència, la jornada comença amb el segon moment màgic i acolorit del dia. Les grues fan el camí invers que al vespre i van dels dormidors als seus llocs d'alimentació, de manera que els tons rosats i les seves siluetes volant tornen a pintar el cel.

Además, una vez amanece, la jornada empieza con el segundo momento mágico y colorido del día. Las grullas van de los dormideros a sus lugares de alimentación, por lo que los colores y sus siluetas volando vuelven a pintar el cielo.

In the other hand, once dawn, the day begins with the second magical and colorful moment of the day. The cranes go from the roosts to their places of feeding, reason why the colors and their flying silhouettes return to paint the sky.

Per a completar l'article, heus ací aquest vídeo-resum:
Para completar el artículo, os dejamos con este vídeo-resumen.
To complete the article, you can see this video-summary.