Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 20 d’agost del 2017

JUGANT AMB ELS ESTELS - JUGANDO CON LAS ESTRELLAS - PLAYING WITH STARS


EXIF: Canon 7D, Gran Angular zoom Canon 10-22mm 3.5/4.5 a 10mm, intervalòmetre amb control remot, Trípode.
F3.5, 3360 s en 112 exposicions de 30s a ISO 800. Il·luminació aprofitant fanal del carrer.

Les nits d'estiu estrellades, sobretot aquelles en què el cel és seré i no hi ha lluna, ofereixen al fotògraf la possibilitat de fotografiar escenes que a ull nu de vegades són difícils d'apreciar.
Per una banda, podem captar el moviment de les estrelles utilitzant exposicions llargues. En el cas que dirigim la nostra càmara cap a l'Estel Polar, aconseguirem el que s'anomena una circumpolar.

Las noches de verano estrelladas, especialmente las libres de nubes y luna, ofrecen al fotógrafo la posibilidad de fotografiar escenas que a simple vista  son difíciles de apreciar.
Por un lado, podemos captar el movimiento de las estrellas utilizando exposiciones largas. En caso de que dirijamos nuestra cámara hacia la Estrella Polar, conseguiremos lo que se llama una circumpolar.

Starry summer nights, offer the photographer the chance to photograph scenes that are sometimes difficult to appreciate.
We can capture the movement of the stars using long expositions. In the event that we direct our camera to the Polar Star, we achieve what is called a circumpolar.

EXIF: Canon 7D, Gran Angular zoom Canon 10-22mm 3.5/4.5 a 10mm, intervalòmetre amb control remot, Trípode.
F3.5, 600 s en 30 exposicions de 20s a ISO 800. Il:luminació amb llanterna.

Si l'exposició és més curta, les traces dels estels també ho són. De vegades, que hi hagi núvols o començar a captar la imatge abans no es faci fosc del tot té efectes interessants com en la fotografia superior de l'església de Sant Salvador d'Irgo (Alta Ribagorça).

Si el tiempo de exposición es más corto, también lo son los rastros de las estrellas. A veces, jugar con algunas nubes o empezar a captar la imagen antes de que oscurezca, tiene efectos interesantes como en la fotografía superior de la iglesia de San Salvador en Irgo (Alta Ribagorça).

Sometimes, playing with some clouds or beginning to capture the image before it becomes darker, has interesting effects like the image above of the church of Sant Salvador in Irgo (Alta Ribagorça).

EXIF: Canon 7D, Gran Angular zoom Canon 10-22mm 3.5/4.5 a 10mm, intervalòmetre amb control remot, Trípode.
F3.5, 2500 s en 100 exposicions de 25s a ISO 800. Il·luminació amb llanterna i llum del carrer lateral.


Com veiem en aquesta imatge de Sant Esteve de Ginast (Ribagorça Oriental), no sempre cal encarar la càmara cap al nord per aconseguir traces. En aquest altre cas, ho hem fet cap al sud, fent-nos la falsa il·lusió (recordem que tot és producte de la rotació terrestre) que hi ha estels que giren al voltant de l'Estel Polar i estels que ho fan prenent com a punt de referència la constel·lació de la Creu del Sud.

Como vemos en esta imagen de Sant Esteve de Ginast (Ribagorza Oriental), no siempre hay que encarar la cámara hacia el norte para conseguir interesantes resultados. En este otro caso, lo hemos hecho hacia el sur, haciéndonos la falsa ilusión (recordemos que todo es producto de la rotación terrestre) que hay estrellas que giran alrededor de la Estrella Polar y estrellas que lo hacen tomando como punto de referencia la constelación de la Cruz del Sur.

In this picture of Sant Esteve de Ginast (Ribagorça Oriental), we can see that do not always have to face the camera to the north to get traces. In this other case, we have done it to the south, making us a false illusion (remember that everything is a product of terrestrial rotation) that there are stars that revolve around the Polar Star and stars that do it taking As a point of reference the constellation of the Southern Cross.

Per aquestes dates, altrament, també podem captar bé la Via Làctia. Per fotografiar-la cal anar a espais en què la contaminació lumínica no ens perjudiqui.
Per cercar-la, cal mirar cap al sud i buscar el seu centre galàctic entre les constel·lacions de Sagitari i Escorpí.

Por estas fechas, de otro modo, también podemos captar bien la Vía Láctea. Para fotografiarla hay que ir a lugares en los que la contaminación lumínica no nos perjudique. 
Para buscarla, hay que mirar hacia el sur y buscar su centro galáctico entre las constelaciones de Sagitario y Escorpión.

For these dates we can also capture the Milky Way. To photograph it you have to look for spaces in which the light pollution does not harm us. 
To search it, you have to look south and look for its galactic center between the constellations of Sagittarius and Scorpio.

EXIF: Canon 7D, Gran Angular zoom Canon 10-22mm 3.5/4.5 a 10mm, control remot, Trípode.
F3.5, 30 s a ISO 2000. Il·luminació amb llanterna.

Al juliol, el centre galàctic és més vistós, com podeu apreciar en la imatge superior.

En Julio podemos captar mejor el centro galáctico, como apreciamos en la imagen superior.

In July, the galactic center is more colorful, as you can see in the image above.


EXIF: Canon 7D, Gran Angular zoom Canon 10-22mm 3.5/4.5 a 10mm, control remot, Trípode.
F3.5, 30 s a ISO 2500. Il·luminació amb llanterna i aprofitant llum del carrer lateral.


EXIF: Canon 7D, Gran Angular zoom Canon 10-22mm 3.5/4.5 a 10mm, control remot, Trípode.
F3.5, 30 s a ISO 2500. Il·luminació aprofitant llum del carrer.

En aquestes dues imatges de l'església de Sant Esteve de Ginast, ja a l'agost i amb més llum al poble, la seva lluminositat és més discreta.

En estas dos imágenes de la iglesia de San Esteban de Ginast, en agosto y con más luz en el pueblo, la luminosidad de la vía láctea es más discreta.

In these two images of the church of San Esteve de Ginast, already in August and with more light in the town, the Milky Way's luminosity is more discreet.

EXIF: Canon 7D MarkII, Gran Angular zoom Canon 10-22mm 3.5/4.5 a 10mm, control remot, Trípode.
F3.5, 30 s a ISO 3200.

Els núvols, en aquest cas, lluny de tapar-la, l'emmarquen d'una manera especial.

Las nubes, en este caso, lejos de taparla, la enmarcan de una manera especial.

Clouds, in this case, are very artistic

I, si volem, tampoc cal que fem circumpolars o captem la Via Làctea. Un indret qualsevol estrellat, com ara l'església de Sant Salvador d'Irgo des d'una altra perspectiva, ens pot oferir bones possibilitats. Sobretot si és la nit de les persèides i algunes es deixen veure.

De todos modos, cualquier paisaje estrellado, como este de la iglesia de San Salvador de Irgo, nos puede ofrecer buenas posibilidades. Sobre todo si es la noche de las Perseidas y algunas se dejan ver.

Anyway, any starry landscape, like this one of the church of San Salvador de Irgo, can offer us good possibilities. Especially if it is the night of the Perseids and some are allowed to see.

EXIF: Canon 7D MarkII, Gran Angular zoom Canon 10-22mm 3.5/4.5 a 10mm, control remot, Trípode.
F3.5, 30 s a ISO 1600.

Per acabar, uns vídeos seguint la tècnica Time Lapse que ens evidencien com la terra gira sobre el propi eix, cosa que provoca la sensació que són les estrelles les que ho fan al llarg de la nit.

Por último, unos vídeos siguiendo la técnica Time Lapse que nos evidencian como la tierra gira sobre el propio eje, lo que provoca la sensación de que son las estrellas las que lo hacen a lo largo de la noche.

Finally, two Time Lapses.


Sant Salvador d'Irgo  from Emili Casals i Carme Jurado on Vimeo.

Circumpolar Ginast  from Emili Casals i Carme Jurado on Vimeo.