Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 9 de gener del 2019

RETORN A GALLOCANTA - RETORNO A GALLOCANTA - RETURN TO GALLOCANTA


Tornar a Gallocanta després de més de 10 anys ha estat una bonica experiència, sobretot tenint en compte que durant aquest temps el nombre de grues que ha decidit quedar-s'hi durant tot l'hivern s'ha anat incrementant. Mentre nosaltres vam estar allà el cens les xifrava en més de 40.000 individus.

Regresar a Gallocanta después de más de 10 años ha sido una bonita experiencia, sobretodo teniendo en cuanta que durante este tiempo el número de grullas que ha decidido quedarse allí durante todo el invierno se ha ido incrementando. Mientras nosotros estuvimos allí el censo las cifraba en más de 40.000 individuos.

Returning to Gallocanta after more than 10 years has been a nice experience, especially taking into account that during this time the number of cranes that has decided to stay there throughout the winter has been increasing. While we were there, the census included more than 40,000 individuals.


Potser un dels moments més màgics del dia a Gallocanta és durant el crepuscle, quan les grues deixen els seus llocs de pastura en els camps i prats i es dirigeixen als dormidors de la llacuna.  Les llums, primer daurades i després vermelloses, les seves siluetes tallant el cel en grans bandades i la seva cançó inconfusible et captiven d'una manera que no poden descriure ni els versos més bells de qualsevol poeta.

Quizá uno de los momentos más mágicos del día en Gallocanta es durante el ocaso, cuando las grullas dejan sus lugares de pasto en los campos y prados y se dirigen a los dormideros de la laguna. Las luces, primero doradas y luego rojizas, sus siluetas cortando el cielo en grandes bandadas y su canción inconfundible te cautivan de una manera que no pueden describir ni los versos más bellos de cualquier poeta.

Perhaps one of the most magical moments of the day in Gallocanta is during the sunset, when the cranes leave their places of grass in the fields and meadows and go to the roosts of the lagoon. The lights, first golden and then reddish, their silhouettes cutting the sky in great flocks and their unmistakable song captivate you in a way that neither the most beautiful verses of any poet can describe.


En aquesta ocasió, a més, vam aprofitar l'oportunitat de passar un dels dies dins el hide B. Si bé és cert que el fred és ferm i són més de dotze hores allà encaixonat (entres de nit i surts de nit), poder ser testimoni de la vida secreta d'aquestes esveltes aus des de tan de prop val la pena.

En esta ocasión, además, aprovechamos la oportunidad de pasar uno de los días dentro del hide B. Si bien es cierto que el frío arrecia y son más de doce horas allí metido (entras de noche y sales de noche), poder ser testigo de la vida secreta de estas esbeltas aves desde tan de cerca merece la pena.

On this occasion, we took the opportunity to spend one of the days inside the hide B. While it is true that the cold is hot and there are more than twelve hours in there (you enter at night and you go out at night), to be able to witness life Secret of these slender birds so close is worth it.
Endemés, un cop l'aurora fa acte de presència, la jornada comença amb el segon moment màgic i acolorit del dia. Les grues fan el camí invers que al vespre i van dels dormidors als seus llocs d'alimentació, de manera que els tons rosats i les seves siluetes volant tornen a pintar el cel.

Además, una vez amanece, la jornada empieza con el segundo momento mágico y colorido del día. Las grullas van de los dormideros a sus lugares de alimentación, por lo que los colores y sus siluetas volando vuelven a pintar el cielo.

In the other hand, once dawn, the day begins with the second magical and colorful moment of the day. The cranes go from the roosts to their places of feeding, reason why the colors and their flying silhouettes return to paint the sky.

Per a completar l'article, heus ací aquest vídeo-resum:
Para completar el artículo, os dejamos con este vídeo-resumen.
To complete the article, you can see this video-summary.


dimarts, 8 de gener del 2019

FOQUES GRISES A NORFOLK - FOCAS GRISES EN NORFOLK - GREY SEAL IN NORFOLK

Aquest hivern, vam decidir veure un dels espectacles més bells de la natura: l'època de reproducció de les foques grises a Norfolk.

Este invierno, decidimos ver uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza: la época de reproducción de las focas grises en Norfolk.

This winter, we decided to see one of the most beautiful spectacles of the nature: the breeding season of grey seals in Norfolk.Cada any, a les platges d'aquest comtat, al sud-est d'Anglaterra, podem trobar més de dos mil adults d'aquesta espècie, ja siguin mascles o femelles, durant els mesos d'hivern, generalment des de novembre fins a finals de gener / principis de febrer. I, en aquest temps, neixen més de 3000 foques (aproximadament 2,000 cadells a Blakeney Point i 1,000 en Horsey Beach).

Cada año, en las playas de este condado, en el sureste de Inglaterra, podemos encontrar más de dos mil adultos de esta especie, ya sean machos o hembras, durante los meses de invierno, generalmente desde noviembre hasta finales de enero / principios de febrero. Y, en este tiempo, nacen más de 3000 focas (aproximadamente 2,000 cachorros en Blakeney Point y 1,000 en Horsey Beach).

Every year, in the beaches of this county, in the southeast of England, we can find more than two thousand adults of this species, whether they are bulls and cows, during the winter months, usually from November until the end of January/beginning of February. And, in this time, more than 3000 pups are born (about 2,000 pups born at Blakeney Point and 1,000 at Horsey Beach). L'època de reproducció també és l'època d'aparellament, perquè l'embaràs de les femelles de foca gris dura 11 mesos. En general, els mascles es barallen i també hi ha alguns moments de tensió entre els mascles i les mares que protegeixen les seves cries.

La época de reproducción,también es la época de apareamiento, porque el embarazo de las hembras de foca gris dura 11 meses. Por lo general, los machos se pelean y también hay algunos momentos de tensión entre los machos y las mamás que protegen a sus crías.

The breeding season is also the mating season, because pregnancy of grey seal cows lasts 11 months. Usually males fight and also there are some moments of tension between bulls and the mums that protect their youngs.

Els cadells neixen amb un pelatge blanc que no és impermeable, però canvien gradualment de color a mesura que guanyen el seu pelatge juvenil impermeable. Quan aquesta muda està completa, la cria està a punt per sortir a la mar a buscar menjar. Les femelles només es queden i alimenten a les seves cries durant aproximadament 3 setmanes, però durant aquest temps les cries creixen ràpidament guanyant al voltant de 2 kg per dia. Les femelles deixen als seus cadells a la platja tornant a alimentar-los.

Los cachorros nacen con un pelaje blanco que no es impermeable, pero cambian gradualmente de color a medida que ganan su pelaje juvenil impermeable. Cuando esta muda está completa, la cría está lista para salir al mar a buscar comida. Las hembras solo se quedan y alimentan a sus crías durante aproximadamente 3 semanas, pero durante ese tiempo las crías crecen rápidamente ganando alrededor de 2 kg por día. Las hembras dejan a sus cachorros en la playa volviendo a alimentarlos.

The pups are born with white fur that is not waterproof and this gradually changes colour as it gains its waterproof juvenile coat. When this moult is complete it is ready to go out to sea to find food. The females only stay and feed their pups for about 3 weeks but during that time the pups grow quickly gaining about 2kg a day. The females leave their pups on the beach returning to feed them.
La foca gris és la més comuna de les dues espècies de foques britàniques, l'altra és la foca comuna o de port. Les colònies de foques comunes i grises a Norfolk estan creixent ràpidament cada any. Per aquesta raó, el 50% de la població mundial de foques grises viu al voltant de la costa britànica, per la qual cosa Norfolk és una àrea important de reproducció per a elles.

La foca gris es la más común de las dos especies de focas británicas, la otra es la foca común o de puerto. Las colonias de focas comunes y grises en Norfolk están creciendo rápidamente cada año. Por esta razón, el 50% de la población mundial de focas grises vive alrededor de la costa británica, por lo que Norfolk es un área importante de reproducción para ellas.

The grey seal is the most common of the two British seal species, the other being the common or harbour seal.
The colonies of Common and Grey seals in Norfolk are growing rapidly every year. For this reason, 50% of the world population of grey seals lives around the British Coast so Norfolk is an important breeding area for them.
Per acabar l'article, us deixem amb aquest vídeo-resum:

Para terminar, un vídeo-resumen:

You can see also this video: