Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 8 de gener del 2019

FOQUES GRISES A NORFOLK - FOCAS GRISES EN NORFOLK - GREY SEAL IN NORFOLK

Aquest hivern, vam decidir veure un dels espectacles més bells de la natura: l'època de reproducció de les foques grises a Norfolk.

Este invierno, decidimos ver uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza: la época de reproducción de las focas grises en Norfolk.

This winter, we decided to see one of the most beautiful spectacles of the nature: the breeding season of grey seals in Norfolk.Cada any, a les platges d'aquest comtat, al sud-est d'Anglaterra, podem trobar més de dos mil adults d'aquesta espècie, ja siguin mascles o femelles, durant els mesos d'hivern, generalment des de novembre fins a finals de gener / principis de febrer. I, en aquest temps, neixen més de 3000 foques (aproximadament 2,000 cadells a Blakeney Point i 1,000 en Horsey Beach).

Cada año, en las playas de este condado, en el sureste de Inglaterra, podemos encontrar más de dos mil adultos de esta especie, ya sean machos o hembras, durante los meses de invierno, generalmente desde noviembre hasta finales de enero / principios de febrero. Y, en este tiempo, nacen más de 3000 focas (aproximadamente 2,000 cachorros en Blakeney Point y 1,000 en Horsey Beach).

Every year, in the beaches of this county, in the southeast of England, we can find more than two thousand adults of this species, whether they are bulls and cows, during the winter months, usually from November until the end of January/beginning of February. And, in this time, more than 3000 pups are born (about 2,000 pups born at Blakeney Point and 1,000 at Horsey Beach). L'època de reproducció també és l'època d'aparellament, perquè l'embaràs de les femelles de foca gris dura 11 mesos. En general, els mascles es barallen i també hi ha alguns moments de tensió entre els mascles i les mares que protegeixen les seves cries.

La época de reproducción,también es la época de apareamiento, porque el embarazo de las hembras de foca gris dura 11 meses. Por lo general, los machos se pelean y también hay algunos momentos de tensión entre los machos y las mamás que protegen a sus crías.

The breeding season is also the mating season, because pregnancy of grey seal cows lasts 11 months. Usually males fight and also there are some moments of tension between bulls and the mums that protect their youngs.

Els cadells neixen amb un pelatge blanc que no és impermeable, però canvien gradualment de color a mesura que guanyen el seu pelatge juvenil impermeable. Quan aquesta muda està completa, la cria està a punt per sortir a la mar a buscar menjar. Les femelles només es queden i alimenten a les seves cries durant aproximadament 3 setmanes, però durant aquest temps les cries creixen ràpidament guanyant al voltant de 2 kg per dia. Les femelles deixen als seus cadells a la platja tornant a alimentar-los.

Los cachorros nacen con un pelaje blanco que no es impermeable, pero cambian gradualmente de color a medida que ganan su pelaje juvenil impermeable. Cuando esta muda está completa, la cría está lista para salir al mar a buscar comida. Las hembras solo se quedan y alimentan a sus crías durante aproximadamente 3 semanas, pero durante ese tiempo las crías crecen rápidamente ganando alrededor de 2 kg por día. Las hembras dejan a sus cachorros en la playa volviendo a alimentarlos.

The pups are born with white fur that is not waterproof and this gradually changes colour as it gains its waterproof juvenile coat. When this moult is complete it is ready to go out to sea to find food. The females only stay and feed their pups for about 3 weeks but during that time the pups grow quickly gaining about 2kg a day. The females leave their pups on the beach returning to feed them.
La foca gris és la més comuna de les dues espècies de foques britàniques, l'altra és la foca comuna o de port. Les colònies de foques comunes i grises a Norfolk estan creixent ràpidament cada any. Per aquesta raó, el 50% de la població mundial de foques grises viu al voltant de la costa britànica, per la qual cosa Norfolk és una àrea important de reproducció per a elles.

La foca gris es la más común de las dos especies de focas británicas, la otra es la foca común o de puerto. Las colonias de focas comunes y grises en Norfolk están creciendo rápidamente cada año. Por esta razón, el 50% de la población mundial de focas grises vive alrededor de la costa británica, por lo que Norfolk es un área importante de reproducción para ellas.

The grey seal is the most common of the two British seal species, the other being the common or harbour seal.
The colonies of Common and Grey seals in Norfolk are growing rapidly every year. For this reason, 50% of the world population of grey seals lives around the British Coast so Norfolk is an important breeding area for them.
Per acabar l'article, us deixem amb aquest vídeo-resum:

Para terminar, un vídeo-resumen:

You can see also this video: