Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 13 de juny de 2018

ABELLEROL/ABEJARUCO/BEE-EATER


Com cada any per aquestes dates, els abellerols arriben des de terres africanes i comença el seu període reproductiu.

Como cada año por estas fechas, llegan los abejarucos desde tierras africanas y empieza su período reproductivo.

Like every year at that time, bee-eaters arrive from African lands and begin their reproductive period.

Un cop aquí de bell nou, fan els seus nius en el forat d'un marge, agrupats en colònies. Els mascles, ofereixen a la femella aliment, per demostrar que seran bons pares.

Instalados aquí de nuevo, hacen sus nidos en un hoyo, agrupados en colonias. Los machos ofrecen insectos para comer a las hembras, para demostrar que serán buenos padres.

Once here again, they make their nests in a hole, grouped into colonies. The males offer insects to eat to females, to prove that they will be good parents.

També podeu observar aquest comportament en el vídeo que us oferim a continuació.

También podéis observar este comportamiento en el siguiente vídeo.

You can also observe this behavior in the video that we offer below.

dimarts, 1 de maig de 2018

GALL DE CUA FORCADA - GALLO LIRA - BLACK GROUSEEns hem traslladat fins a Deset, una petita localitat del filke d'Hedmark, a Noruega, per a gaudir d'un dels espectacles més curiosos i meravellosos de la primavera: el zel del gall de cua forcada (Tetrao tetrix). Però veure i fotografiar la curiosa posada en escena dels mascles per despertar l'interès de les femelles  no és quelcom senzill. Cal traslladar-se fins al lek o plaça de cant i passar-hi tota la nit amagat dins d'una tenda. Cap a les quatre de la matinada ja comencen a cantar i barallar-se. Tanmateix, per a fer-los fotografies cal esperar a què surti el sol unes dues hores més tard.


Nos hemos trasladado hasta Deset, una pequeña localidad del filke de Hedmark, en Noruega, para disfrutar de uno de los espectáculos más curiosos y maravillosos de la primavera: el celo del gallo lira (Tetrao tetrix). Pero ver y fotografiar la curiosa puesta en escena de los machos para despertar el interés de las hembras no es algo sencillo. Hay que trasladarse hasta el lek o plaza de canto y pasar toda la noche escondido dentro de una tienda. Hacia las cuatro de la madrugada ya empiezan a cantar y pelearse. Sin embargo, para hacerles fotografías hay que esperar a que salga el sol unas dos horas más tarde.


We have gone to Deset, a small town in Hedmark's Filke, in Norway, to enjoy one of the most curious and wonderful shows of spring: the mating of Black Grouse (Tetrao tetrix). But seeing and photographing the curious staging of males to awaken the interest of females is not easy. You have to go to the lek or singing place and spend all night hidden in a tent. Towards four in the morning they are already beginning to sing. However, to take pictures, we must wait at the sunrise.


Durant la primera sessió, la pluja cau damunt un mar de neu humida. La llum és suau i tímida. Tanmateix, als nostres companys no sembla importar-los gaire. Salten, criden, ballen i es barallen mentre les femelles s'ho miren com qui no vol la cosa.

Durante la primera sesión, la lluvia cae en el mar de nieve húmeda que cubre el suelo. La luz es suave y escasa. Aun así, a nuestros compañeros no parece importarles. Saltan, cantan y gritan como el que más, mientras las hembras se hacen las interesantes.

At the first session, rain falls on a sea of ​​snow. The light is soft and shy. However, our guys jump, shout, dance and fight. But females do not pay much attention.La segona sessió desperta amb el cel clar de núvols. La llum és brillant i permet captar bé els moments d'acció i la lluïsor tornassolada del plomatge del mascle. 

La segunda sesión despierta con el cielo despejado. La luz es brillante y permite capturar bien los momentos de acción y el brillo tornasolado del plumaje de los machos.

The second session wakes up with a clear sky. The light is bright and allows you to capture the moments of action and the sparkle male's plumage.


Cap a quarts de deu del matí, però, l'espectacle s'acaba. A tots plegats ens toca descansar.

Hacia las nueve y media de a mañana, pero, finaliza el espectáculo. Es momento de descanso para todos.

At about 09:30 in the morning, however, the show is over. All of us have to rest.


Thanks to Floris Smeets and Your Norwegian Natura.